Met het gastenplan voor Limburg geven we samen vorm aan het Limburgse toerisme van morgen. De weg naar dat gastenplan is net zo belangrijk als het resultaat. Volg en werk hier mee aan het toerisme dat Limburg helpt groeien.

Meer inzicht in zorg- en zakentoerisme in Limburg

Meer inzicht in zorg- en zakentoerisme in Limburg

 

Limburg heeft sterke troeven voor zorg- en zakentoerisme. Maar leveren deze thema’s voldoende return op voor de Limburgse toeristische sector en voor de Limburgers zelf? Voor het gastenplan 2020-2025 onderzochten we het speelveld en de potentiële markt voor zorg- en zakentoerisme aan de hand van 2 panelgesprekken.

14.jpg

De perfecte formule voor meer congrestoerisme

Het Belgian Limburg Convention Bureau (BLCB) zet vandaag -net zoals Maastricht- in op ‘kennis’ als trekker van congrestoerisme. Onze provincie heeft veel kennisinstellingen en innovatiecentra: een potentiële groeimarkt voor dit congrestoerisme.

Het groepsgesprek toonde echter aan dat weinig kenniscentra beseffen wat de toegevoegde waarde is van het organiseren van dergelijke associatiecongressen binnen hun vakgebied. Dergelijke congressen worden momenteel gepercipieerd als ‘tijdrovend’, ‘niet prioritair’ en een extra belasting van een al te drukke agenda. Ze worden niet gezien als een opportuniteit om de aanwezige kennis binnen Limburg in een internationaal spotlight te zetten en zich te positioneren als experten binnen bepaalde vakgebieden. Heeft misschien iets te maken met de bescheidenheid van de Limburger. Een gerichte sturing vanuit het beleid zou hier een oplossing kunnen bieden.

Daarnaast hebben kenniscentra in Limburg ook relatief weinig internationale contacten. Ze zijn geen lid van internationale associaties wat het aantrekken van associatiecongressen ook moeilijker maakt. Dit zou meer moeten aangemoedigd worden door de overheid. Net zoals het meer stimuleren van de internationale profilering van de kennis in Belgisch Limburg in het algemeen.

Ook Niels Klinkhamer, van de gelijknamige Professional Conference Organiser Klinkhamer Group, benadrukte het belang van de overheid tijdens zijn toelichting van de Triple Helix samenwerking in Nederlands Limburg. De samenwerking tussen de kenniscentra, de overheid en de ondernemers ligt aan de basis van het succes van het Maastricht Convention Bureau. Het organiseren van congressen is geen doel op zich maar een middel om Maastricht internationaal te profileren als medisch kenniscentrum.  De overheid verplicht bijzondere hoogleraren om minimum 1 congres naar de regio te halen. Deze invloedrijke autoriteiten hebben niet alleen voldoende kennis van congressen en de werking van een associatie maar hebben ook goesting om dergelijke congressen te organiseren.

De uitdaging voor de toekomst van het congrestoerisme bestaat erin om na te gaan hoe we deze bewustwording bij de Limburgse kenniscentra kunnen opvoeren. BLCB kan hier een rol spelen door bijvoorbeeld de samenwerking en dialoog tussen spelers te stimuleren maar ook door haar ondersteunende diensten meer kenbaar te maken. Ook beleidsmakers moeten overtuigd worden. Zij moeten kenniscentra en ondernemers sensibiliseren om in te zetten op kennis. En fondsen vinden. Op zoek dus naar het juiste ‘Triple Helix-model’ voor Limburg, de juiste samenwerkingsformule tussen overheid, kenniscentra en ondernemers.

Wil je meer weten over de huidige stand van zaken voor het congrestoerisme in Limburg? Surf naar onze collega’s van het BLCB: https://blcb.be


Wat is zorgtoerisme en voor wie?

Dat zorgtoerisme een groot speelveld dekt en dat het begrip ‘zorgtoerisme’ verschillende definities heeft, wisten we al maar dat is nog eens duidelijk naar voren gekomen tijdens het panelgesprek rond zorgtoerisme.

Tal van instellingen en ondernemers zien de groeiende nood aan en het economisch potentieel van zorgtoerisme. Ieder speelt erop in vanuit zijn eigen visie en expertise.

Het onderzoek van UHasselt Prof. Dr. Elke Hermans is alvast een goede analyse van de specifieke noden en het marktpotentieel voor zorgtoerisme. Wil je hier meer over weten, volg deze link naar het rapport: https://www.uhasselt.be/Documents/IMOB/Projecten/ORA_Rapport.pdf

Kernwoorden uit het panelgesprek zijn: verbinding, geloof en fondsen. Deze eerste stap bracht experten in het zorgthema dichter bij elkaar en we noteerden heel wat goodwill om dit overleg verder te zetten in de toekomst.

Er is nood aan verbinding tussen deze spelers. Er is nood aan een eenduidige definitie van ‘zorgtoerisme’. Initiatieven moeten geïdentificeerd en geïnventariseerd worden zodat duidelijk wordt wat er al is en waar de hiaten zitten. Dit verhaal heeft sturing nodig om te komen tot één globale, Limburgse visie rond zorgtoerisme. Als we de komende jaren al onze (financiële) krachten bundelen, dan zal dit leiden tot de juiste partnerships, productontwikkeling en vermarkting.  

We zullen bij de verdere uitwerking steeds vertrekken vanuit het Inclusief Toerisme. Onze (werk)definitie van zorgtoerisme is

  • Voor oudere mensen en mensen met een fysieke of mentale beperking en hun familie en vrienden

  • Voorzien in de dagelijkse (primaire) zorgbehoeften van deze doelgroep door middel van de nabijheid van en samenwerking met zorginstanties en zorgpartners

  • De beleefbaarheid van het bestaande toeristische aanbod (logiesuitbatingen, reca-ondernemingen, attracties) maar ook de activiteiten voor deze doelgroep verhogen

Met als doel

  • Partner, familie en vrienden ‘ontzorgen’ tijdens hun vakantie of weekend met zorgbehoevende

  • Vakantie in Limburg mogelijk maken voor personen met een fysieke of mentale  beperking samen met vrienden of familie

Conclusie: zorg- en zakentoerisme kunnen een oplossing bieden voor seizoensuitbreiding en hebben een groot economisch potentieel. Maar zolang dit te versnipperd gebeurt, of ieder op zijn eigen eiland, kan geen van beiden op de juiste manier uitgerold worden. Dit vraagt om een strategische aanpak.


 
4 X 4: De 4 panelgesprekken stellen ons voor 4 keuzes

4 X 4: De 4 panelgesprekken stellen ons voor 4 keuzes